A LEARNING PROCESS USING SVMS FOR MULTI-AGENTS DECISION CLASSIFICATION

Contact CMCRC for this article
Author(s): Yanshan Xiao, Feiqi Deng, Bo Liu, Shouqiang Liu, Dan Luo, Guohua Liang